Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dansschool Make a Move, hierna ook te noemen: de dansschool.

Algemene regels

 1. Bezoekers (leerlingen, ouders, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansschool op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 2. Bezoek aan dansschool Make a Move is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico.
 3. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 4. Dansschool Make a Move is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 5. Dansschool Make a Move is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen, vrijdansen, uitvoeringen, demonstraties etc.
 6. Dansschool Make a Move heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

In- en uitschrijven

 1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en het bijbehorende machtigingsformulier. Deze formulieren kun je tijdens een les vragen aan de docent.
 2. Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier en het machtigingsformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.
 3. De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een adreswijziging.
 4. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld wordt geregeld via automatische incasso.
 5. Dansschool Make a Move rekent 15 euro administratiekosten. Dit wordt geregeld via automatische incasso en zal opgeteld worden bij de eerste maand dat de cursist lessen heeft gevolgd en lesgeld betaalt.
 6. Het lidmaatschap bij Make a Move kun je opzeggen door een uitschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kun je tijdens de les vragen aan de dansdocent. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 2 maanden. Dit betekent dat er altijd minimaal 2 keer lesgeld wordt afgeschreven, ook als u zich binnen de eerste 2 maanden van het lidmaatschap uitschrijft. In andere situaties zal er na het invullen van het uitschrijfformulier nog 1 maand lesgeld worden afgeschreven middels automatische incasso.
 7. Na het volgen van één (gratis) proefles is men verplicht zich voor een les in te schrijven indien men de lessen wil vervolgen.

Danslessen

 1. De navolgende bepalingen gelden voor alle lessen van Dansschool Make a Move.
 2. Een vervallen les is een dansles die niet is gegeven en waarvoor ook geen alternatief door de dansschool is geboden.
 3. Dansschool Make a Move mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc. Ingeval van annulering door de dansschool heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 4. Een gemiste les is een dansles die een cursist niet heeft kunnen volgen.
 5. Een gemiste les kan niet meer worden ingehaald.
 6. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansschool Make a Move hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail.
 7. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 8. Tijdens de basisschoolvakanties worden er geen lessen gegeven op dansschool Make a Move. Indien een les valt op een feestdag (Nieuwjaar, Pasen, Kerst, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, Sinterklaas), zullen er geen lessen worden gegeven. Deze lessen worden wel verrekend. Elk jaar wordt er rond de zomerperiode 1 maand niet geïncasseerd in verband met minder lessen in de zomerperiode.
 9. Het maandelijkse lesgeld wordt via automatische incasso omstreeks de eerste dag van de maand afgeschreven van de rekening van het lid.
 10. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.
 11. Dansschool Make a Move heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 12. Er kunnen foto’s en video-opnames worden gemaakt van de lessen en voorstellingen die voor commerciële –en promotiedoeleinden gebruikt kunnen en mogen worden. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich hier onherroepelijk mee akkoord.
 13. Bij leden van een demo/wedstrijdteam zullen er, naast het maandelijkse lesgeld, ook wedstrijdkosten en kledingkosten in rekening worden gebracht.